صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران - مرکز تهران

ردیف

نام شبکه

مشخصات استودیوها

1

شبکه یک سراسری

استودیوهای پخش و تولید با بالابرهای موتوری تلسکوپی

2

شبکه دو

استودیوهای پخش و تولید با بالابرهای موتوری تلسکوپی و پانتوگراف موتوری

3

شبکه سه

استودیوهای پخش و تولید با پانتوگراف های موتوری

4

شبکه چهار

استودیوهای پخش و تولید با پانتوگراف های موتوری

5

شبکه پنج

استودیوهای پخش و تولید با پانتوگراف های موتوری

6

شبکه قران

استودیوهای پخش و تولید با پانتوگراف های موتوری

7

شبکه ورزش

استودیوهای پخش و تولید با پانتوگراف های موتوری

8

شبکه معارف

استودیوهای پخش و تولید با پانتوگراف های موتوری

9

شبکه تهران

استودیوی پخش با پانتوگراف های دستی گیربکسدار

10

شبکه جام جم

استودیوهای پخش و تولید با پانتوگراف های موتوری

11

شبکه سحر

استودیوهای پخش و تولید با پانتوگراف های موتوری

12

شبکه الکوثر

استودیوهای پخش و تولید با پانتوگراف های موتوری

13

شبکه پرس تی وی

استودیوهای پخش و تولید با بالابرهای موتوری تلسکوپی

14

العالم

استودیوی پخش و تولید با پانتوگراف های دستی گیربکسدار

15

شبکه خبر

استودیوهای پخش و تولید بدون بالابر

....

.......

...............

 

ردیف

نام استودیو

مشخصات استودیوها

1

ایرانیان

استودیوهای تولید با پانتوگراف های موتوری

2

ولیعصر

استودیوهای تولید با پانتوگراف های موتوری

3

خبر سراسری

استودیوهای تولید با پانتوگراف های موتوری

4

گلستان

استودیوهای تولید با پانتوگراف های موتوری

5

یاس

استودیوی تولید با پانتوگراف های دستی گیربکسدار

6

نرگس

استودیوهای پخش و تولید بدون بالابر

....

.......

......................