درباره همایه

در راستای تلاش جهت ارتقا و توسعه دانش علمی و عملي قشر دانشگاهی و ايجاد بستر مناسب جهت همكاری بيشتر با فعالان اقتصادی در حوزه برق قدرت و انرژی برآنيم تا با تاسيس اين سايت جهت اشترك گذاری اطلاعات سودمند مرتبط با زمينه فعاليت خود قدم هايی در جهت خدمت رسانی روز افزون به شما عزيزان برداريم. اميد است در راه رسيدن به اهداف متعالی از همراهی و مساعدت كليه دوستان بهره مند گرديم.

Lighting Control System»

دمند مرتبط با زمينه فعاليت خود قدم هايی در جهت خدمت رسانی روز افزون به شما عزيزان برداريم. اميد است در راه رسيدن به اهداف متعالی از همراهی و مساعدت كليه دوستان بهره مند گرديم.

Luminaires»

دمند مرتبط با زمينه فعاليت خود قدم هايی در جهت خدمت رسانی روز افزون به شما عزيزان برداريم. اميد است در راه رسيدن به اهداف متعالی از همراهی و مساعدت كليه دوستان بهره مند گرديم.