تائیدیه های اتحادیه اروپا(CE)    برای محصولات زیر کسب شده است:

 تاییدیهCE   برای محصول پروژکتورهای نورسرد سافت لایت سریBH   با شماره:                      EC.1282.0F130208.H0133

 تاییدیهCE   برای محصول پروژکتورهای فلود-اسپات فرنل سریAF   با شماره:                         EC.1282.0F130410.H0554

 تاییدیهCE   برای محصول پانتوگراف دستی و موتوری دیجیتال سریBM   وBL   با شماره:       EC.1282.0F140415.HQX21

 تاییدیهCE   برای محصول بالابر تلسکوپی موتوری دیجیتال سریBR   با شماره:                       EC.1282.0F140415.HQX22

 

           پروژکتور فلود-اسپات فرنل سریAF         پروژکتور سافت لایت فلورسنت سریBH


                 

          بالابر تلسکوپی موتوری دیجیتال سری BR      پانتوگراف دستی و موتوری دیجیتال سریBM  و BL